Έργα

Ενδεικτικά, κάποια από τα εκτελεσθέντα έργα

ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΡΓΟ
ΜΕΤΚΑ- ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Πλήρης Ανέγερση Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού (Ισχυρών και Ασθενών Ρευμάτων και Υπερυψηλής Τάσης 400 KV) και οργάνων μετρήσεων και Αυτοματισμού στο έργο “Κατασκευή και θέση σε λειτουργία μιας μονάδας παραγωγής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου (CCGT Power Plant) 860 MW στον Αγ. Νικόλαο Βοιωτίας” IPP-IΙ. Περίοδος εκτέλεσης 2021-22.
METKA (ΔΕΗ) 1. Συναρμολόγηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού φίλτρων μονάδων Ι/ΙΙ ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου.
2. Συναρμολόγηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού συστήματος λιγνίτη μονάδων Ι/ΙΙ ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου
3. Ανέγερση ηλεκτρολογικών εσχαρών εξοπλισμού φωτισμού μονάδων Ι/ΙΙ ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου
METKA (ΔΕΗ) Ανέγερση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού φίλτρων μονάδων Ι/ΙΙ ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου
ALSTOM (ΔΕΗ) Ανέγερση συστήματος τροφοδότησης λιγνίτη (Crusher-Bunker) ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου μονάδων Ι/ΙΙ/ΙΙΙ/IV
CGEE-ALSTOM (ΔΕΗ) Ανέγερση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού υδροηλεκτρικού έργου Γκιώνας 2 μονάδων 12 MW έκαστη
A.B.B Ανέγερση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και γεννητριών 4 ηλεκτροπαραγωγών ζευγών DIESEL στον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων Κρήτης (4Χ12MW)
CGEE-ALSTOM (ΔΕΗ) Ανέγερση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού των ΥΗΣ Πηγών Αώου (2Χ122mW)
A.B.B. (ΔΕΗ) Ανέγερση 2 γεννητριών 12,28MW έκαστη και του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 2 μονάδων ΑΗΣ Ρόδου
A.B.B.-BIOKAT (ΔΕΗ) Μηχανολογική ανέγερση μονάδων συνδυασμένου κύκλου – Χανιά Κρήτης Αεριοστροβίλοι-φάση Α’
BABCOCK (ΔΕΗ) Μηχανολογική συναρμολόγηση μονάδων συνδυασμένου κύκλου – Χανιά Κρήτης μηχανοστάσιο-γεννήτρια τουρμπίνα – φάση Β’
BABCOCK (ΔΕΗ) Σύστημα πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης, Σύστημα αερισμού και κλιματισμού, δικτύο σωληνώσεων DEMI WATER, μετατροπή καυστήρων, αποξήλωση, μεταφορά και επαναλειτουργία Μ/Σ στη μονάδα συνδυασμένου κύκλου ΑΗΣ Λαυρίου
TECHNOPROM- EXPORT (ΔΕΗ) Μετατροπή της μονάδας Νο9 στο σταθμό Αγ. Γεωργίου – Κερατσίνι:
α. Ηλεκτρολογικά & αυτοματισμός
β. Έργα πολιτικού μηχανικού
γ. Αποξηλώσεις
δ. Σταθμός ρύθμισης αερίου
ANSALDO (ΔΕΗ) Ηλεκτρολογική ανέγερση και εγκατάσταση οργάνων μονάδασ 5 ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου
CEGELEC (ΔΕΗ) Εγκατάσταση συστήματος ελέγχου και αυτοματισμού υδροηλεκτρικού σταθμού ΥΗΣ – Θησαυρού
ΔΕΗ Έργα πολιτικού μηχανικού – Κ.Υ.Τ Ηρακλείου -Κρήτης
SIEMENS (ΔΕΗ) Έργα πολιτικού μηχανικού -Υ/Σ GIS στον ΑΗΣ Λαυρίου
SIEMENS (ΔΕΗ) Υποσταθμός 150 KV-KYT (Κέντρο Υπερύψηλων Τάσεων) στο Λάυριο
ΔΕΗ Ηλεκτρολογική ανέγερση μονάδας συνδυασμένου κύκλου στη ΔΕΗ-Λάυριο
ΔΕΗ Συμφωνία πλαίσιο για την ηλεκτρολ/κή συντήρηση & καθαρισμό Θερμοηλ/κών Σταθμών ΔΕΗ (πενταετία)
PROMETHEUS GAS Hλεκτρομηχανολογική ανέγερση εξοπλισμού μηχανοστάσιου (κτίριο Τουρμπίνας) ΑΗΣ Μελίτης -Αχλάδας
PROMETHEUS GAS Υπόγειος αγωγός ψύξης ΑΗΣ Μελίτης -Αχλάδας
ΔΕΗ Μελετη, προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος «On-Line» Παρακολούθησης του Βαθμού Απόδοσης Μον. Ι του ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ -ΦΙΛΩΤΑ
ΔΕΗ Μεταφορά Στοιχείων του Βαθμού Απόδοσης των Μονάδων Ι & ΙΙ του ΑΗΣ Αμυνταίου στις Κεντρικές Υπηρεσίες
Electricity Supply Board’s
-Lough Ree
-West Offaly
Installation of two (2) Input / Loss Methods in peat Fired Power plants
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Αναβάθμιση του Συστήματος Ελέγχου της Μονάδας ”Unit 300” με την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέου Συστήματος βασισμένου σε σύγχρονη τεχνολογία DCS.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Εγκατάσταση  Συστήματος Ελέγχου Λειτουργίας της Νέας μονάδας «”GRUDE LIGHT ENDS AND ISOMERISATION” βασισμένου σε  τεχνολογία DCS.
ΔΕΗ Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Παρακολούθησης της Θερμοκρασίας Μηχανημάτων και Γεννήτριας στην Μον Ι του ΑΗΣ Αμυνταίου.
Το σύστημα συλλέγει και παρακολουθεί 320 θερμοκρασίες
ΔΕΗ Μελέτη προσαρμογής αυτόματων ρυθμιστών στροφών- φορτίου στροβιλογεννητριών θερμοκών Μοναδων παραγωγής διασυνδεδεμένου συστήματος στις απαιτήσεις της UCTE
ΔΕΗ Πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση του Β.Α & λειτουργικής κατάστασης των μονάδων του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου
ΔΕΗ Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων ταινιοζυγών στους Λιγνιτικούς ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου και Μελίτης».
ΔΕΗ «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων ταινιοζυγών στους λιγνιτικούς ΑΗΣ Αμυνταίου, Καρδιάς, Πτολεμαΐδας και Μεγαλόπολης».
ΔΕΗ Πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση του Β.Α & λειτουργικής κατάστασης των μονάδων των  ΑΗΣ Αγ. Αγ. Γεωργίου & Λαυρίου
ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΡΓΟ
TECHNOM-ETEI (ΔΕΗ) Συναρμολόγηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Τ/Δ αγόνων Νοτίου Πεδίου Πτολεμαΐδας
METKA-ETEI (ΔΕΗ) Συναρμολόγηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Τ/Δ αγόνων δέυτερης φάσης Νοτίου Πεδίου Καρδιάς Πτολεμαΐδας
METKA-COPEX (ΔΕΗ) Ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση κεφαλών-ουρών, τραπεζών φόρτωσης, αναδιπλωτή και κατά μήκος εξοπλισμού Τα/Δ Λιγνίτη Βορείου Τομέα Πτολεμαΐδας
METKA (ΔΕΗ) Μέρος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης Τα/Δ τροφοδοσίας λιγνίτη, κτιρίου σπαστήρων ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου
BBC (ΔΕΗ) Ανέγερση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 4 εκσκαφέων FRS 2000Νοτίου Πεδίου. Σύμβαση ΔΕΗ ΔΜΚΟ 99045
ALSTOM (ΔΕΗ) Ηλεκτρολογική ανέγερση οχήματος φόρτωσης Νοτίου Πεδίου
PYRKAL (ΔΕΗ) Ηλεκτρολογική ανέγερση 2 αποθετών, ενός στο Νότιο Πεδίο (ΝΠ2) και ενός στο Αμύνταιο (ΑΜ2)
BIEX (ΔΕΗ) Μηχ/κή συναρμολόγηση προωθούμενων κεφαλών και γερανογέφυρας Τα/Δ αγόνων Αμυνταίου. Σύμβαση ΔΕΗ ΔΞΚΟ 99039
B.B.C (ΔΕΗ) Ανέγερση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 2 σπαστήρων ορυχείων ΔΕΗ ΔΜΚΟ 65/99080
ETEKA (ΔΕΗ) Μηχ/κή ανέγερση Τ/Δ λιγνίτη και ενδιάμεσων αγόνων του ορυχείου Αμυνταίου ΔΕΗ ΔΜΚΟ 81/99090, συνολικού βάρους περ. 5.800 τόνων
ETEKA (ΔΕΗ) Μηχ/κή ανέγερση & ΔΕΚ Τα/Δ Χωρεμίου Μεγαλόπολης ΔΜΚΟ 38/99095 συνολικού βάρους 8.000 τόνων
ETEKA (ΔΕΗ) Ηλεκτρολογική ανέγερση & θέση σε λειτουργία Τα/Δ Χωρεμίου Μεγαλόπολης ΔΜΚΟ 38/99095
ΔΕΗ Πλήρης εγκατάσταση των Τα/Δ της ΔΑΟ 074, ως μέλος κοινοπραξίας με ΡΙΟΜΑ-POLTEGOR
ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΡΓΟ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΡΔΙΑ (ΔΕΗ) Ανέγερση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και τηλεπικοινωνίας του Εργοταξίου ΑΗΣ Καρδιάς
BBC-TEXNOM (ΔΕΗ) Εγκατάσταση πινάκων 6 KV, πινάκων 380V γειώσεων, εσχαρών, φωτιστικών, μεγάφωνων, τηλεφώνων Μονάδων ΙΙΙ/IV ΑΗΣ Καρδιάς
ALIAKMON S.A (ΔΕΗ Ανέγερση ηλεκτροφωτισμού κόμβου Εθν. Οδού ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου – Κοζάνης
METKA (ΔΕΗ) Μέρος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης Τα/Δ τροφοδοσίας λιγνίτη, σπαστήρων ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου
ALSTOM (ΔΕΗ) Ηλεκτρολογική εγκατάσταση φωτισμού κτιρίου σπαστήρων ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου
CGE ALSTOM (ΔΕΗ) Αποξήλωση, μεταφορά, εγκ/ση Μ/Σ ισχύος 360 MVA μονάδας IV ΑΗΣ Καρδιάς
MANNESMAN (ΔΕΗ) Ηλεκ/κή συναρμολόγηση συμπυκνωτού μονάδων ΙΙΙ/IV ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου
KOLLER (ΔΕΗ) Τοποθέτηση συστημάτων καθαρισμού συμπυκνωτών μονάδων ΑΗΣ Πτολεμαΐδας μονάδες ΙΙ/ΙΙΙ και Μεγαλόπολης
ΔΕΗ Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών καλυμμάτων Τ/Δ Μεγαλόπολης
A.B.B. (ΔΕΗ) Μετατροπή Ατμοστροβίλου, Εναλλάκτες Θερμότητας και εργασίες σωληνώσεων κεντρικής θέρμανσης ΑΗΣ Πτολεμαΐδας
ΔΕΗ Αντικατάσταση προθερμαντών μονάδα ΙΙ ΑΗΣ Καρδιάς
ΔΕΗ Ετήσια συντήρηση – καθαρισμός ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου
AGROSOL Μονάδα Αναβάθμισης Καλλιεργειών
MINERVA Η/Μ εγκαταστάσεις σργοστασίου ΜΙΝΕΡΒΑ, φάση IV,IA,IA1,IIA,IIC &IID στο Σχηματάρι -Βοιωτίας
ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΡΓΟ
BIEX CAELINA (ELDA) Ανέγερση ηλεκ/κών & πνευματικών διατάξεων στις περιοχές 2,3,5, MEA-SWS
ASPROFOS (ELDA) Εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης
MOTOR OIL (HELLAS) Αντικάτασταση τμημάτων γραμμών v 1507
BIEX (PETROLA) Ανέγερση σωληνώσεων 2” -12” της μονάδας αποθείωσης πετρελαίου DIESEL στα διυλιστήρια ΠΕΤΡΟΛΑ Ελευσίνα
ASPATE- CEGELEC (EKO) Ηλεκρομηχανολογική ανέγερση σταθμού φόρτωσης καυσίμων βυτιοφόρων οχημάτων στην ΕΚΟ Θεσσαλονίκης
EKO Καθαρισμός δεξαμένης HFO και εγκατάσταση συστήματος πυροπροστασίας
ELDA Ετήσια μηχανολογική συντήρηση των Ελληνικών Διυλιστηρίων Ασπροπυργου
EKO Ανέγερση συστήματος προστασίας από υπερπίεση (ΕΚΟ-Θεσ/νίκη)
MOTOR OIL (HELLAS) Επισκευή κυλινδρικών στηριγμάτων σφαιρικής δεξαμενής Τα-1203
H.A.R. Καθαρισμός, επισκευές σε δεξαμενές αργού πετρελαίου Μολυβδούχων και μη Μολυβδούχων προΐόντων
EKO ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κοινοπραξία με CEGELEC για μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία του νέου σταθμού φόρτωσης βυτιοφόρων οχημάτων στο διυλιστήριο ΕΚΟ-Θεσσαλονίκη
ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΡΓΟ
MACHINO-IMPORT (DEPA) Μηχανολογική ανέγερση αγωγών φυσικού αερίου
PENSPEN (DEPA) Πλήρης ηλεκτρομηχανολογική ανέγερση του μετρητικού σταθμού αερίου στο Στρυμονοχώρι

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΡΓΟ
HOCHTIEF Προμήθεια, εγκατάσταση, Ε.Ο.Μ. προσωρινών δικτύων αποχέτευσης και ύδρευσης νέου αεροδρομίου Σπάτων
HOCHTIEF Εργοταξιακές εγκατάστασεις και ανακαίνιση κτιρίου αποθήκης στο Νέο αεροδρόμιο Σπάτων και διάφορα έργα
Μετάβαση στο περιεχόμενο