Διυλιστηρίων

1998
Σωληνώσεις και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός Υγροποιημένου Αερίου στα διυλιστήρια ΕΚΟ Θεσσαλονίκης

ΕΛΠΕ

1998
Σωληνώσεις και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός στην Μονάδα Ισομερισμού

ΕΛΠΕ

1998
Διαχωριστής της Μονάδας Ισομερισμού Μονάδας 300 στο διυλιστήριο ΕΚΟ Θεσσαλονίκης

ΕΛΠΕ

1998
Συντήρησεις και εργασίες εγκατάστασης συστημάτων πυρασφάλειας στις δεξαμενές TK-812, TK-1072, TK-842, TK-808

EKO

1998
Διαμόρφωση δεξαμενής BAFFIN στο Υγροποιημένο Αέριο

EKO

1997
Νέο κτίριο μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο διυλιστήριο EKO στην Θεσσαλονίκη

EKO

1998
Μονάδα Ισομερισμού 300 στο διυλιστήριο ΕΚΟ Θεσσαλονίκης

ΕΛΠΕ

1996
Ετήσια μηχανολογική συντήρηση των Ελληνικών Διυλιστηρίων Ασπροπυργου

ΕΛΔΑ

1996
Εγκατάσταση συστήματος υπερπίεσης

EKO

1995
Καθαρισμός και συντήρηση HFO και υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου

EKO

1994
Ηλεκτομηχανολογική Ανέγερση Σταθμού Φόρτωσης Βυτιοφόρων περιλαμβανόμενης ανακαίνισης στην ΕΚΟ- Θεσσαλονίκη

ΑΣΠΑΤΕ – CEGELEC (EKO)

1993
Ανέγερση συστήματος προστασίας από υπερπίεση (ΕΚΟ-Θεσ/νίκη)

EKO

1992
Καθαρισμός, επισκευές σε δεξαμενές αργού πετρελαίου Μολυβδούχων και μη Μολυβδούχων προΐόντων

ΕΛΔΑ

1990
Επισκευή κυλινδρικών στηριγμάτων σφαιρικής δεξαμενής Τ-1203

MOTOR OIL

1989
Προκατασκευή και εγκατάσταση σωληνώσεων για το έργο επέκτασης της HYDROSUL θειοποίησης της PETROLA ΑΕ

BIEX (PETROLA)

1987
Εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης στον ηλεκρολογικό υποσταθμο των διυλιστηρίων Ασσπροπύργου

ASPROFOS (ΕΛΔΑ)

1987
Εγκατάσταση σωληνώσεων στο διυλιστηριο Κορίνθου

MOTOR OIL

1986
Ανέγερση ηλεκτρικών και πνευματικών εγκαταστάσεων περιοχών 2,3,5 MEA-SWS και αντιεκρηκτικής εγκατάστασης φωτισμού στα Ελληνικά διυλιστήρια

BIEX CAELINA (ΕΛΔΑ)