Επεξεργασία Aπορριμμάτων

2019
Ανέγερση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού LV στην εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων στην Θήβα

INTRAKAT S.A. – WATT

2018
Πλήρης Ανέγερση Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού Εγκατάστασης Επεξεργασίας Απορριμμάτων Σερρών

INTRAKAT S.A. – ARCHIRODON S.A. – ENVITEC S.A.