Ορυχείων

1996
Σταθμοί κεφαλών και επιστροφών ταινιοδρόμων - DAO 074

P.P.C.

1995
Πλήρης εγκατάσταση των Τα/Δ της DAO 074, ως μέλος κοινοπραξίας με ΡΙΟΜΑ-POLTEGOR

ΔΕΗ

1991
Ηλεκτρολογική ανέγερση & θέση σε λειτουργία Τ/Δ Χωρεμίου Μεγαλόπολης ΔΜΚΟ 38/99095

ETEKA (ΔΕΗ)

1990
Μηχ/κή ανέγερση & ΔΕΚ Τα/Δ Χωρεμίου Μεγαλόπολης ΔΜΚΟ 38/99095 συνολικού βάρους 8.000 τόνων

ETEKA (ΔΕΗ)

1989
Μηχ/κή ανέγερση Τ/Δ λιγνίτη και ενδιάμεσων αγόνων του ορυχείου Αμυνταίου ΔΕΗ ΔΜΚΟ 81/99090, συνολικού βάρους περ. 5.800 τόνων

ETEKA (ΔΕΗ)

1986
Ανέγερση ηλεκτρολογικου εξοπλισμού δυο αποθετών στα ορυχεία Πτολεμαίδας- Αμυνταίου

ETEKA – (P.P.C.)

1986
Ανέγερση συστήματος πολλαπλής φόρτωσης και γερανογέφυρας στο ορυχείο Αμυνταίου

ETEKA – (P.P.C.)

1986
Ανέγερση ηλεκτρολογικου εξοπλισμού δυο αποθετών στα ορυχεία Πτολεμαίδας- Αμυνταίου

ALSTHOM (PPC)

1986
Ανέγερση ηλεκτρολογικών οχήματος φόρτωσης Κόμανου

ALSTHOM (PPC)

1985
Ανέγερση ηλεκτρολογικου εξοπλισμού αποθετών στο ορυχείο Πτολεμαίδας

ALSTHOM (PPC)

1985
Ανέγερση ηλεκτρολογικου εξοπλισμού τεσσάρων τροχοφόρων καδοφόρων φορτωτών στο ορυχείο Πτολεμαίδας

BBC (P.P.C.)

1983
Ανέγερσ ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σε ταινιόδρομο στο ορυχείο Βορείου Πεδίου Πτολεμαιδας

METKA – COPEX (P.P.C.)

1983
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση φωτισμού κτιρίου σπαστήρων ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου

METAK (P.P.C.)

1981
Ανέργση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ταινιοδρόμων υλικού εδάφους στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου Καρδιάς

METKA – ETEI (P.P.C.)

1981
Ανεγερση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στο Κτίριο Θραυστήρων στο ορυχείο ΔΕΗ DMKO 65/99080

BIEX (P.P.C.)

1980
Συναρμολόγηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Τ/Δ αγόνων Νοτίου Πεδίου Πτολεμαΐδας

TECHNOM-ETEI (ΔΕΗ)